Album koko's photo

趣味の楽しい写真。 おもに部屋の窓際で小物を並べ シャッター。外の写真は外出のついでに。 その他 鉢植えの記録などです。

存在感

バラの存在感

v2020.6.6.04

v2020.6.6.02育てた胡蝶蘭


v2020.6.4.08
v2020.6.4.04
v2020.6.4.06

存在感


v2020.6.2.017

v2020.6.2.016

v2020.6.2.015